zakelijke zaken

Doelstelling van de Stichting

het bevorderen en herstellen van sociale verbindingen en contacten tussen mensen in met name Amsterdam-Zuid door middel van  het maken en beleven van kunst in al zijn verschijningsvormen met een accent op het creatieve proces van theater maken.

Stichting Stadstoneel is een Goed Doel stichting en is statutair gevestigd te Amsterdam. Zij heeft geen winstoogmerk en faciliteert BioBeton*Bloeit en activiteiten in ‘t Maaiveld door het genereren van giften, donaties, fondsen en subsidies alsmede het werven van sponsors teneinde de initiatieven en ideeën van artistiek leider van de stichting mogelijk te maken.

Het bestuur

Voorzitter:              A.C. Aletrino , Amsterdam
Secretaris:             Vacature
Penningmeester:   J.W.A.Gerretsen , Amsterdam

Bestuursleden hebben een controlerende en adviserende rol en ontvangen uitsluitend vergoedingen voor gemaakte reis- en andere kosten ten behoeve van vergaderingen als ook vergoedingen voor gemaakte beheerskosten.

Contactgegevens
E: stichtingstadstoneel@hotmail.com en info@stadstoneel.com
W: www.stadstoneel.com

Kamer van Koophandel nr: 56683537.
RSIN/ fiscaal nr: 852259244.

Wij hebben een voor uw belasting gunstige ANBI-status.
Triodos Bank, IBAN: NL65TRIO0390297186, t.n.v. J.H. Swaan, Stichting Stadstoneel.

Activiteiten

De activiteiten die door de stichting worden ontplooid zijn;

a. Organiseren van een Vrienden- en Donateurskring en het werven van sponsors
–          adressen verzamelen
–          genereren van sponsor- en donatiegeld d.m.v. mailing
–          organiseren van voorstellingen voor vrienden, donateurs en sponsors
–          het versturen van een nieuwsbrief

b. Werven van Fondsen en aanvragen van Subsidies voor:
–          producties van theaterbouwplaats ‘t Maaiveld

Een werkplaats waar iedereen die in de buurt woont of werkt kan deelnemen aan theater- en drama-trainingen en waar theatervoorstellingen ontwikkeld worden.

–          BioBeton* Festival / BioBeton*Bloeit

Een om de paar jaar terugkerend, tweedaags festival dat plaats vindt in De Pijp, waarbij op verschillende plekken wordt gedanst, gemusiceerd en toneel gespeeld met het doel verschillende groepen met met kunst en elkaar in verbinding te brengen.

c. Organiseren van een Comité van Aanbeveling

Dit comité heeft de functie meer bekendheid te geven aan het doel en de activiteiten van de stichting.

Evaluatie en verslag

In de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen wordt de voortgang van de projecten en de uitgaven samengevat en de planning en begroting voor komende periodes vastgesteld.

–          Jaarrekeningen en financieel rapport

Stichting Stadstoneel bestaat sinds december 2012. In 2014 is de eerste jaarrekening 2013 opgemaakt. Elk jaar worden de financiële middelen volledig besteedt aan lopende projecten en de daarvoor benodigde beheerskosten en ondersteuning.

menu