Zakelijke Zaken

Zakelijke Zaken

Stichting Stadstoneel
Toldwarsstraat 7
1073 RP, Amsterdam
E: stichtingstadstoneel@hotmail.com en info@stadstoneel.com
W: www.stadstoneel.com

Kamer van Koophandel nr: 56683537.
RSIN/ fiscaal nr: 852259244.

Wij hebben een voor uw belasting gunstige ANBI-status.
Triodos Bank, IBAN: NL65TRIO0390297186, t.n.v. J.H. Swaan, Stichting Stadstoneel.

Het bestuur
Voorzitter:              A.C. Aletrino , Amsterdam
Secretaris:             J.C.C. Elffers , Amsterdam
Penningmeester:   W. Visser , Amsterdam

Bestuursleden hebben een controlerende en adviserende rol en ontvangen uitsluitend vergoedingen voor gemaakte reis- en andere kosten ten behoeve van vergaderingen als ook vergoedingen voor gemaakte beheerskosten.

Doelstelling van de Stichting: het bevorderen en herstellen van sociale verbindingen en contacten tussen mensen in met name Amsterdam-Zuid d.m.v. het maken en beleven van kunst in al zijn verschijningsvormen met een accent op het creatieve proces van theater maken.

Stichting Stadstoneel is een Goed Doel stichting en is statutair gevestigd te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het genereren van giften, donaties, fondsen en subsidies alsmede het werven van sponsors teneinde de initiatieven en ideeën van de stichting mogelijk te maken.

a. Organiseren van een Vrienden- en Donateurskring en het werven van sponsors

–          adressen verzamelen
–          genereren van sponsor- en donatiegeld d.m.v. mailing
–          organiseren van voorstellingen voor vrienden, donateurs en sponsors
–          het versturen van een nieuwsbrief

b. Werven van Fondsen en aanvragen van Subsidies voor:

–          BioBeton* Festival / BioBeton*Bloeit

Een tweejaarlijks terugkerend, tweedaags festival dat plaats vindt in De Pijp, waarbij op verschillende plekken wordt gedanst, gemusiceerd en toneel gespeeld met het doel verschillende groepen met elkaar in verbinding te brengen.

–           Sociaal-artistieke Theaterwerkplaats ’t Maaiveld

Een ruimte waar met iedereen die in de buurt woont of werkt theatervoorstellingen ontwikkeld worden.

c. Werving voor Comité van Aanbeveling

Dit comité heeft de functie meer bekendheid te geven aan het doel en de activiteiten van de stichting.

In de jaarverslagen en financiele jaarverslagen worden de voortgang van de projecten en uitgaven samengevat en worden de planning en begroting voor komende periodes vastgesteld.

In 2013 is door de stichting het BioBeton* Festival georganiseerd dat plaatsvond op 7 en 8 september. In aanloop naar dit festival zijn verschillende workshops georganiseerd. Deze resulteerden in allerlei kunstzinnige uitingen van zowel amateurs als professionals uit Amsterdam-Zuid. Voor dit festival is ook de voorstelling “De Toneeldwarsstraat” met buurtbewoners geproduceerd.

–          Jaarrekeningen
Stichting Stadstoneel bestaat sinds 2012. In 2014 is de eerste jaarrekening opgemaakt. Stichting Stadstoneel besteedt haar financiële middelen volledig aan de projecten die zij heeft lopen.

Klik hier voor het Jaarverslag + financieel rapport 2013.

Klik hier voor het Financieel rapport 2014.

Klik hier voor het Financieel rapport 2015.

Klik hier voor het Jaarverslag 2015.